úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt stanovy vybrat sezónu:  

Pravidla soutěže

Aktuální platná a účinná pravidla VHL 8. ročník ke dni 1.9.2016:

 

1) VALAŠSKÁ HOKEJOVÁ LIGA (VHL)

 

 • VHL je klubová, uzavřená soutěž (rozuměj pouze pro členy HC BBSS)
 • hráč, který nechce být členem HC BBSS může nastoupit ke hře ve VHL po vyplnění přihlášky za hráče VHL a uhrazení jednorázového poplatku na celou sezonu ve výši 1 000,- Kč nebo 40 EUR před prvním utkáním
 • VHL je amatérská hokejová soutěž neregistrovaných hráčů (rozuměj obdoba  ženského nebo veteránského hokeje). Soutěž vznikla za účelem vyplňování  volnočasových aktivit s cílem upevnění fyzické a psychické kondice. Je  nežádoucí, aby při této hře docházelo ke zranění hráčů. Z těchto důvodů vás  všechny žádáme o hru v duchu „FAIR PLAY“.
 • každý hráč bere na vědomí, že k utkání nastupuje na vlastní nebezpečí, je zdravotně způsobilý, má uzavřené individuální zdravotní pojištění
 • VHL nepodporuje agresivní hru na tělo z důvodu chránění hráčů před  zraněním, jedná se o neprofesionální hráče, kteří musí druhý den do  zaměstnání a živit rodiny
 • hráči, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných  a psychotropních látek, není dovoleno účastnit se hry (za toto odpovídá  samotný hráč a vedoucí týmu)
 • v případě porušování této filozofie, fair play a níže uvedených pravidel může  být vedením VHL vyloučen jednotlivec nebo tým, dále může týmu propadnout akontace ve prospěch organizátora
 • organizátor mimo stanovenou akontaci (3.000,- Kč/120 EUR nebo opakovaná 5.000,-Kč/200 EUR) nepožaduje před začátkem soutěže úhradu nákladů
 • v případě, že přihlášený tým nezačne nebo nedokončí soutěž z jakýchkoliv  důvodů, propadne akontace ve prospěch HC BBSS, s hráči bude zahájeno disciplinární řízení

 

2) ŘÍDÍCÍ ORGÁNY VHL

 

a) Výkonný výbor HC BBSS (VV)

 

 • schvaluje pravidla VHL, konečné umístění týmů, příjem nových týmů,
 • vyloučení týmu, propadnutí celé akontace týmu, vyloučení hráče na více  jak 20 utkání
 • je odvolacím orgánem u rozhodnutí Prezidenta HC BBSS
 • je mimoodvolacím orgánem u rozhodnutí Ředitele VHL
 • rozhodnutí VV HC BBSS je konečné, nelze proti němu už použít řádného  ani mimořádného opravného prostředku
 • proti rozhodnutí Ředitele VHL a Prezidenta HC BBSS je možné podat  odvolání ve lhůtě do 48 hodin po oznámení jejich rozhodnutí; odvolání  nemá odkladný účinek
 • rozhodnutí se oznamuje osobně, telefonicky, SMS, e-mailem
 • pokud se rozhodnutí oznamuje osobně, telefonicky nebo SMS, bude vždy  ještě dodatečně zasláno e-mailem
 • rozhodnutí se oznamuje příslušnému vedoucímu týmu, a zasílá se na  e-mail, který byl organizátorovi VHL oficiálně předán  při přihlášení do VHL
 • odvolání bude přijato pouze písemně prostřednictvím oficiálního  e-mailu VHL, který je vhl@hokejbrumov.cz
 • v případě zjištění nových skutečností nebo z jiných závažných důvodů lze  do 10 dnů od doručení nebo oznámení rozhodnutí odvolacího orgánu,  podat mimořádný opravný prostředek VV HC BBSS

 

  b) Prezident HC BBSS

 

 • realizuje – provádí výklad pravidel VHL
 • rozhoduje o výjimkách VHL
 • rozhoduje o zákazu činnosti hráče, trenéra, vedoucího, diváka, rozhodčího  na 6-20 utkání
 • rozhoduje o propadnutí akontace do 50% její výše
 • rozhoduje o přestupu, hostování a střídavém startu všech hráčů VHL

 

  c) Vedoucí oddílu VHL

 

 • vede a odpovídá za databázi hráčů VHL, včetně přihlášek
 • organizuje činnost časomíry
 • vede statistiku VHL
 • společně s ředitelem VHL organizuje rozpis utkání, průběh soutěže, podílí se na kontrole dodržování pravidel

 

d) Ředitel VHL

 

 • řídí celou soutěž
 • rozhoduje o zákazu činnosti hráče, trenéra, vedoucího, diváka na 1-5 utkání
 • rozhoduje o propadnutí akontace do 25% její výše
 • rozhoduje o změně nebo výměně termínu utkání
 • deleguje rozhodčí
 • schvaluje výsledky utkání
 • plánuje termíny utkání

 

e) Poradní orgán, komise

 

 • poradní orgán nebo komise (např. komise rozhodčích) jsou zřizovány prezidentem HC BBSS  pro rychlé, hladké a objektivní řešení vzniklých situací

3) REGISTRACE HRÁČŮ, ČLENŮ, HC BBSS - ÚČAST VE VHL
- účastnit se mohou

 

 

 1. hráči, kteří nebyli nikdy registrováni v ČSLH, SZĽH nebo jiném hokejovém svazu (v žákovských, dorosteneckých, juniorských nebo dospělých kategoriích)
 2. hráči, kteří nebyli nikdy registrováni do 1.9.2009 (do zahájení 1. ročníku VHL) v ČSLH, SZĽH nebo jiném hokejovém svazu
 3. maximálně 3 registrovaní hráči v týmu, kteří více jak 5 let oficiálně k 1. 9. 2009 aktivně nehráli žádnou soutěž – tito hráči mohou hrát pouze ve skupině A
 4. hráči bez omezení, kteří dovršili 50 let
 5. po 1. 1. 2010 nelze registrované hráče doplňovat – odpovídá vedoucí týmu
 6. výjimky z výše uvedených pravidel lze uskutečnit pouze ve zcela výjimečných případech na základě písemné žádosti, následném pozorování tohoto hráče a v případě, že se bude jednat o průměrného a slabšího hráče příslušné skupiny mu může po pohovoru prezident HC BBSS účast ve VHL povolit, případně již povolenou účast pozastavit/zakázat - při porušení dohodnutých podmínek, za nichž mu byla účast povolena (např. časté vylučování, urážky rozhodčího, nepřiměřeně tvrdá hra amatérského hokeje tělem, holí nebo pukem)
 7. všichni hráči, kteří mají vydané členské  registrační průkazy, tzn. hrají na registrační průkazy, tyto musí být před každým utkáním předány časoměřiči (v případě nedodržení tohoto pravidla se tým vystavuje možnému problému v oblasti neoprávněného startu hráče). Nemyslíme si, že lze očekávat problém s hráčem, který je organizátorovi (časoměřič apod.) osobně znám. Může  nastat problém s hráčem, kterého osobně neznáme, podaří se mu utkání tj., dá góly, přihrávky atd. a nemá registrační průkaz. V případě, že nastane situace, kdy hráč nemá registrační průkaz, nebo je podezření, že hraje tzv. “načerno“ na jiný registrační průkaz, tak rozhodčí společně s časoměřičem vyfotografují tohoto hráče bez přilby, aby se dal při disciplinárním řízení rozpoznat – konfrontovat a nechají tohoto hráče vlastní rukou napsat na zadní stranu zápisu o utkání psacím písmem: své jméno, příjmení, celý datum narození a podpis. Pokud konfrontovaný hráč odmítne, nebo neposkytne přiměřenou součinnost, rozhodčí nemá jinou možnost, než mu nepovolit další hru. Pokud hráč poskytne přiměřenou součinnost, záleží  na posouzení rozhodčího, kdy se poradí s časoměřičem, jestli nechá takového hráče dohrát, nebo mu zakáže další účast ve hře (všechno poznačí na zadní stranu zápisu o utkání)
 8. noví hráči (domácí pravidlo VHL) - vedoucí týmu a kapitáni odpovídají za dodržování pravidla VHL => neregistrovaní hráči Co to znamená? Vedení VHL nelustruje (neověřuje) každého hráče, zda byl či nebyl registrován v hokejovém svazu. Pokud dodatečně zjistíme nebo budeme upozorněni, že se jedná o podezření na takového hráče, teprve poté bude provedena lustrace (ověření). Pokud se zjistí, že nás vedoucí týmu nebo kapitán podvedl a bude-li to zároveň aktivní hráč VHL (rozuměj vedoucí týmu) obdrží sankci zákaz startu na 5 utkání a podmínku vyloučení do konce ročníku (v posledních 5-ti utkáních se sankce přesouvá do nového ročníku). Hráči, který byl registrován (ČSLH, SZĽH, aj.) bude do odvolání zastavena účast ve VHL. Pokud si nebudete jisti, zda je/byl či nebyl váš hráč  registrován, tak nám to sdělte, my to obratem prověříme a tím předejdeme problémům. Obratem znamená v pracovních dnech.
 9. hráč, který nebude mít před utkáním registraci na časomíře, nemůže do utkání nastoupit (výjimku tvoří hráči, u kterých jsou registrace ve výrobě)
 10. pokud se stane, že tým zapomene registrace, vedoucí nebo kapitán týmu napíše na zadní stranu zápisu o utkání čestné prohlášení o tom, že v utkání nastoupí pouze registrovaní hráči VHL jeho týmu – za toto poté odpovídá ! ! !
 11. pokud některý tým postaví hráče tzv. „načerno“ (bez předchozí registrace nebo schválení, nebo na cizí registraci), kapitán týmu nebo hráč, který podepsal zápis, obdrží zákaz startu na 5 utkání a podmínku do konce ročníku
 12. pokud takový hráč dá v utkání branku nebo na branku přihraje, nebude tato branka uznána a dodatečně bude upraven výsledek předmětného utkání

 

4) ROZBRUSLENÍ, ÚPRAVA HRACÍHO SYSTÉMU  - systém rozbruslení a měření času:

 

 1. 5 minut rozbruslení
 2. pak do 30 vteřin zahájení zápasu
 3. 1. a 2. třetina 20 min. čistého času
 4. 3. třetina dle zbývajícího času – ukončení utkání 2 min. před koncem hrací doby (posouvá se časomíra na 18. minutu)

 

- poslední 2 minuty zápasu jsou vždy ohlášeny rozhlasem - zákaz nastřelování puků do BOČNÍCH ochranných skel při rozbruslení - zákaz bouchání hokejkami do mantinelů a plexiskel = POZOR SANKCE

 

5) STŘÍDAVÝ START (domácí pravidlo VHL)

 

 • pravidlo střídavého startu slouží k doplnění amatérských týmů ve skupinách s cílem zlepšování jednotlivců -> samouků a početních stavů těchto týmů
 • střídavý start a přestupy nelze aplikovat z důvodu posilování týmů
 • střídavý start je umožněn pouze hráčům, jejichž herní projev je Prezidentovi HC BBSS dobře znám
 • střídavý start LZE umožnit hráči z nižší skupiny do vyšší skupiny (např. z C do B nebo z C do A, apod.) nebo ve stejné skupině
 • střídavý start LZE umožnit hráči z vyšší skupiny do nižší skupiny (např. z B do C.) POUZE VE VÝJIMEČNÝCH A ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, např. PO  ZRANĚNÍ, u hráče nad 50 let bez omezení
 • střídavý start NELZE umožnit u hráčů, kteří byli někdy registrováni v ČSLH nebo SZĽH, případně jiných hokejových svazů a TI, KTEŘÍ ROZHODUJÍ VE SVÝCH MATEŘSKÝCH TÝMECH UTKÁNÍ (klíčoví hráči mateřského týmu)
 • pokud bude hráno utkání mezi mateřským a hostujícím týmem, hráč se střídavým startem může hrát pouze za mateřský tým
 • rozlišujeme 2 typy střídavého startu

 

a) TRVALÝ střídavý start => u hráčů nad 50 let (mimo bod b) - hráč může hrát pravidelně ve více  týmech, platí dlouhodobě - každý trvalý střídavý start bude zaznamenán v evidenci u časoměřiče - o každý trvalý střídavý start musí být vždy písemně požádán prezident HC BBSS prostřednictvím oficiálního mailu vhl@hokejbrumov.cz

 

b) INDIVIDUÁLNÍ střídavý start - platí pouze pro jedno konkrétní utkání – hráč může využít tohoto střídavého startu ve více týmech – vždy však na jedno konkrétní utkání => start nebude pravidelný - individuální střídavý start se povolí pouze do počtu 10-ti hráčů na ledě, tzn. pokud bude 11 a více hráčů, nelze individuální střídavý start povolit - hráči, kteří dovrší v průběhu sezony 50-ti let věku mohou po schválení prezidenta HC BBSS nastupovat ke střídavým startům viz bod a). Pokud by takový hráč nastupoval v nižších skupinách, nesmí se jednat o bývalého aktivního hráče, který byl registrován (ČSLH, SZLH apod.). - o každý individuální střídavý start musí být vždy písemně požádán  prezident HC BBSS prostřednictvím oficiálního emailu vhl@hokejbrumov.cz,  - v akutních případech lze o individuální střídavý start v rámci plynulosti a udržitelnosti utkání (nemoc, málo hráčů, apod.) požádat prezidenta HC BBSS telefonicky, SMS zprávou nebo osobně - každý INDIVIDUÁLNÍ střídavý start bude nahlášen před utkáním časoměřiči VEŠKERÉ STŘÍDAVÉ STARTY PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PREZIDENTA HC BBSS = > VŽDY MUSÍ BÝT O STŘÍDAVÝ START POŽÁDÁNO

 

6) PŘESTUPY

 

 • přestupovat lze v průběhu celé sezony
 • o přesup hráče se žádá písemně na email vhl@hokejbrumov.cz
 • přestup nebude povolen hráči vyšší úrovně do týmu nižší úrovně, kde by mohl ovlivňovat výsledky utkání
 • úroveň hráče bude zjištěna pozorováním jeho výkonnosti prezidentem HC BBSS a poradním orgánem (rozhodčí, časoměřiči, trenéři, apod.)
 • VEŠKERÉ PŘESTUPY PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PREZIDENTA HC BBSS

 

7) POVINNÁ VÝSTROJ - každý hráč musí mít následující výstroj:

 

 1. brusle
 2. chrániče holení + stulpny
 3. suspenzor
 4. hokejové kalhoty (ne in-line kalhoty)
 5. chrániče loktů
 6. nárameníky (vesta)
 7. hokejová přilba (musí být zapnutá)
 8. hráč mladší 18 let musí mít povinně košík, chránič krku a hrdla (nákrčník), chránič zubů
 9. hráči mladší 40 let a mladší musí mít povinně chránič očí (plexi) anebo košík
 10. dres stejné barvy se zádovým číslem

 

- při porušení pravidla povinné výstroje následuje napomenutí rozhodčím a vykázání z ledové plochy - při opakovaném porušení následuje menší trest nebo trest do konce utkání + zákaz startu na 3 utkání nebo propadnutí časti kauce ve výši 500,-Kč

 

8) POSTUPOVÁNÍ - SESTUPOVÁNÍ

 

 • sestupovat o skupinu níže bude zpravidla poslední tým v dané skupině a postupovat o skupinu výš zpravidla první tým v dané skupině
 • nejedná se o konečné pravidlo, protože se může stát, že některý tým odstoupí nebo některý se nově přihlásí
 • dalším důvodem proč toto pravidlo prozatím není definitivní je, aby někteří „nešpekulovali“ s postupem nebo sestupem => bude platit domácí pravidlo=> konečné rozhodnutí o sestupu/postupu bude mít na návrh vedoucího oddílu a ředitele VHL Výkonný výbor HC BBSS

 

 

 

9) DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA VHL (domácí pravidlo VHL)

 

 1. bouchání hokejkou do mantinelů a ochranných skel (plexi) za bouchání hokejkou do mantinelů, ochranných skel a branek se hráči uloží: 1. menší trest (MT) - 2 min 2. vyšší trest (VT) 5 min + trest do konce utkání (OK) + zákaz startu na 3 utkání
 2. zakázané uvolnění – „icing“ - posuzování zakázaného uvolnění je zcela v kompetenci rozhodčího => kladen důraz na plynulost hry
 3. urážka rozhodčího (POZOR domácí pravidlo VHL) - za urážení, zesměšňování nebo zpochybňování výroků rozhodčího jakýmkoliv způsobem se hráči uloží 1. menší trest 2 min nebo 2 + 2 minuty 2. osobní trest 10 minut 3. vyšší trest 5 min + osobní trest do konce utkání 4. trest ve hře – automaticky zákaz startu na 3 – 20 utkání 5. propadnutí kauce
 4. barva dresů - tým, který je veden v zápisu o utkání jako domácí, přizpůsobí barvu dresů hostujícímu týmu - v případě stejné barvy dresů požádá domácí tým ledaře o rozlišovací návleky
 5. domácí pravidlo VHL - volný hráč s pukem a jeho atakování - hráči, který zezadu atakuje jakýmkoliv způsobem (hokejkou, rukou,…) hráče před sebou, který je volný a má puk pod kontrolou, se uloží dvojitý menší trest 2 + 2 minuty - pokud bude hráč ujíždět s pukem pod kontrolou sám na branku (mezi brankou soupeře a hráčem nebude žádný bránící hráč) a bude mimo své obranné pásmo, nařídí rozhodčí trestné střílení => ZA JAKÝKOLIV FAUL ZEZADU BUDE ULOŽEN DVOJITÝ MENŠÍ TREST 2 + 2 MINUTY PŘÍPADNĚ TRESTNÉ STŘÍLENÍ - důvodem jsou častá zranění při těchto zákrocích, nejednotné posuzování, více brankových příležitostí
 6. domácí pravidlo VHL – fauly hokejkou na TĚLO HRÁČE - fauly hokejkou NA TĚLO HRÁČE – vysoká hůl, sekání po kalhotech, nohou, rukou, zádech budou potrestány dvojitým menším trestem 2 + 2 minuty - v případě zranění (krev) bude hráč potrestán vyšším trestem 5 minut – tento trest se v případě vstřelení branky neruší => hráč odsedí celých 5 minut
 7. domácí pravidlo VHL – kotouč z dohledu rozhodčího - pokud rozhodčí ztratí kotouč z dohledu v prostoru brankoviště a není si 100% jistý, zda prošel brankovou čáru a není možné takový stav objektivně posoudit, rozhodčí může nařídit trestné střílení
 8. domácí pravidlo VHL - puk vystřelený na střídačku nebo do stropu (od 1.9.2015)- pokud hráč nebo brankář vystřelí nebo odpálí puk odkudkoliv z ledu přímo na střídačku nebo do stropu, rozhodčí přeruší hru, trest se neuloži a vhazuje se z místa vystřelení nebo odpálení puku
 9. domácí pravidlo VHL - prudká brzda před brankářem úmyslné "ohození" brankáře sněhem- Útočícímu hráči v poli, který po zastavení puku brankářem k němu přijede a prudce zabrzdí tak, že ho nahodí sněhem, se uloží menší trest
 10. herní systém - tříbodový- výhra 3 body - výhra po samostatných nájezdech - 2 body  - prohra po samostatných nájezdech 1 bod - prohra - 0 bodů - v případě remízy následují ihned samostatné nájezdy - za každý tým pojede 5 hráčů, pokud nebude rozhodnuto, budou následovat další hráči - DOKUD NEPOJEDOU VŠICHNI HRÁČI, VČETNĚ BRANKAŘŮ, NESMÍ JET ŽÁDNÝ HRÁČ OPAKOVANĚ
 11. disciplinární tresty - za 3 osobní tresty (OT – 10 min) => stop na 1 utkání - za 2 osobní tresty do konce utkání (OK) => stop na 2 utkání - za 2 vyšší tresty (VT) => stop na 3 utkání

 

10) PROTESTY

 

 • protest pro porušení pravidel VHL lze uplatnit pouze do konce přestávky mezi 1. a 2. třetinou – na pozdější protesty nebude brán zřetel
 • protest pro porušení pravidel se podává u rozhodčího, který jej uvede do zápisu o utkání; protestem se budou po utkání zabývat řídící orgán VHL
 • tým, který podává protest, musí dát vklad 500,- Kč – vklad zaplatí po utkání při platbě ledu; v případě, že bude protest oprávněný, bude týmu částka vrácena a tým, který pravidla VHL porušil, bude sankcionován dle rozhodnutí řídícího orgánu VHL

 

11) TERMÍNY ZÁPASŮ – výměna

 • Ředitel VHL provádí rozpis utkání v základní části soutěže zpravidla na dva měsíce dopředu

 

12) PARKOVÁNÍ PŘED, VEDLE A ZA ZIMNÍM STADIONEM

 • před, vedle a za ZS bylo vybudováno nové parkoviště a chodníky - parkovat lze pouze na vyznačených místech, které jsou označeny bílými čarami - vyhrazena jsou místa pro invalidy - na místech, která jsou vyznačena bílým křížem je zákaz parkování - zákaz parkování je také na trávě a nezpevněných plochách v okolí ZS - při porušení tohoto parkovacího pořádku budou týmu, jehož hráč na zakázaných místech parkoval, odebrány 2 body z tabulky a odečteno 500,-Kč z akontace – poučte také své fanoušky

 

13) DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU NA ZS - VČETNĚ ŠATEN A STŘÍDAČEK

 • všichni hráči, funkcionáři a diváci odpovídají za dodržování provozního a návštěvního řádu na zimním stadionu (naleznete ho na www.hokejbrumov.cz a na nástěnce uvnitř zimního stadionu)  - hráč, který přebírá klíče od šatny, nahlásí jméno a příjmení, dále odpovídá při odchodu za její uklizení (izolepy, PET flašky apod. patří do označených košů), při vyzvednutí klíče od šatny, podepíše jejich převzetí - všichni hráči a funkcionáři jsou povinni po skončení utkání uklidit prostor střídaček, zejména odnést přinesené láhve s nápoji – není možné nechávat tyto lahve na střídačkách - doporučujeme všem hráčům, aby si koupili plastové lahve upravené speciálně pro hokej, jejich pořizovací cena se pohybuje cca 80 - 150,- Kč, čímž nebudou zbytečně zatěžovat životní prostředí vyhozením obyčejné PET lahve s vodou => je to ekologičtější a také ekonomičtější - zákaz vylévání obsahu láhví na ledovou plochu, na podlahu na střídačkách, chodbách, v šatně

 

 • pokud toto pravidlo nebude dodržováno, uvažujeme o zavedení vybírání zálohy za klíč od šatny, případně použití akontace pro tyto účely

 

14) POSTUP PŘI ZRANĚNÍ – ZAMEZENÍ PŘENOSU INFEKCE

 • hráči, který je zraněn a potřebuje poskytnout první pomoc je umožněno ošetření, lékárnička je vždy u časomíry - dbejte, aby převážně při a po ošetření se krev a jí potřísněné materiály, nerozšiřovala po ledové ploše, střídačkách a dalších prostorách ZS (při odchodu do šatny) - zakrvavené obvazy aj. uložte do speciálního pytle, který je na časomíře a  u ledaře => zamezení přenosu infekce => prevence

 

15) VIDEO SYSTÉM

 • možné projednání hráče v disciplinárním řízení na základě zjištění porušení pravidel i po skončení utkání na základě záznamů z videosystému (není nutný zápis o incidentu rozhodčím), které pravidelně sleduje a vyhodnocuje prezident HC BBSS

 

16) ÚHRADA ZA ZÁPAS

 • ÚHRADA ZA ZÁPAS PROBĚHNE HOTOVĚ PO SKONČENÍ UTKÁNÍ NA RECEPCI PŘI VSTUPU DO ZIMNÍHO STADIONU

 

17) PRÁDELNA 

 • na ZS je v provozu prádelna se sušičkou - cena za vyprání 1 balíčku => 50,- Kč Balíček obsahuje => 1x rybano, 1x tričko, 1x ponožky, 1x ručník

 

18) DALŠÍ INFORMACE

 • v celém areálu zimního stadionu (včetně šaten) platí ZÁKAZ KOUŘENÍ, VNÁŠENÍ A POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ – to neplatí pro nápoje zakoupené v bufetu - vstupné na VHL => 10,- Kč (výnosy ze vstupného jsou použity na úklid, vodu, toaletní papír, mýdlo, apod.)

 

UPOZORŇUJEME VŠECHNY HRÁČE NA OHLEDUPLNOST PŘI PŘEVÁŽENÍ TAŠKY NA KOLEČKÁCH ZEJMÉNA V MÍSTECH PŘED VSTUPEM DO ZIMNÍHO STADIONU TAK, ABY NEDOCHÁZELO K POŠKOZOVÁNÍ SCHODŮ - PŘI PŘISTIŽENÍ POŠKOZENÍ SCHODŮ BUDE POŽADOVÁNA PO VYNÍKOVI NÁHRADA ZPŮSOBENÉ ŠKODY. DĚKUJEME! 

 

 

 

Dodržování stanovených pravidel VHL se týká jak hráčů, trenérů, vedoucích týmů, tak rozhodčích a přiměřeně i diváků.

 

Respektujte prosím rozhodování rozhodčích na ledě, nevyhrožujte, neurážejte, nenadávejte.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Žádám vedoucí a kapitány týmů, aby seznámili s výše uvedenými pravidly VHL všechny hráče, funkcionáře a činovníky.

 

Děkujeme.

 

TATO PRAVIDLA MOHOU BÝT V PRŮBĚHU SEZÓNY MĚNĚNA NEBO AKTUALIZOVÁNA FORMOU ZPRAVODAJŮ VHL, KTERÉ BUDOU VŽDY ZASLÁNY VEDOUCÍM JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ NA JIM UVEDENOU OFICIÁLNÍ E-MAILOVOU ADRESU.

 

V Brumově-Bylnici 1.9.2016

 

Jaroslav Vaněk prezident HC BBSS

 

 

STANOVY HC BBSS

 

 

Článek 1.

 

 

 

Úvodní ustanovení

 

 

 

HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV občanské sdružení byl založen „přípravným výborem“ občanů místních částí obce BRUMOV-BYLNICE (Brumov, Bylnice, Sidonie, Svatý Štěpán) v  souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění a registrován ke dni 5. 6. 1991 pod VSC/1-6806/91-R Ministerstvem vnitra České republiky.

 

 

 

Změna názvu sdružení na HOKEJOVÝ CLUB BBSS a změna stanov byla schválena na valné hromadě konané dne 11. 4. 2010 .

 

Změna názvu HOKEJOVÝ CLUB BBSS, zapsaný spolek se zkratkou z.s. a změna stanov byla schválena na Valné hromadě konané 29.5.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2.

 

 

 

Účel spolku

 

 

 

Založením hokejového klubu je realizováno právo občanů na sdružování za účelem podpory veřejně prospěšné činnosti formou vybudování a provozování sportovních, vzdělávacích a rehabilitačních zařízení pro sportování, vzdělávání a využívání volnočasových aktivit, se zaměřením na mládež s cílem umožnit v regionu harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví zapojením občanů do organizovaného i neorganizovaného sportu, rehabilitace a vzdělávání k dosažení jejich aktivní rekreace, zdravý způsob života s cílem předcházet závislosti na alkoholu, cigaretách, drogách a jiných návykových látkách.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 3.

 

 

 

Název a sídlo spolku a jeho právní forma

 

 

 

 

 

 1. Název spolku:               HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z.s.

 

 

 

 1. Sídlo:                             Brumov – Bylnice 763 31, Družba  čp.1223

 

 

 

 1. IČ:                                 409 94 961

 

 

 

 1. DIČ:                              CZ40994961

 

 

 

(dále jen HC BBSS nebo také hokejový klub)

 

 

 

 1. HC BBSS je spolkem s vlastní právní osobností, zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeném  Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 1140  od 1.ledna 2014.

 

 

 

 1. HC BBSS je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je dobrovolná a veřejně prospěšná činnost na úseku tělovýchovy, rehabilitace a vzdělávání. Členy hokejového klubu jsou subjekty, kterým vzniklo členství za podmínek uvedených v těchto stanovách.

 

 

 

Článek 4.

 

 

 

Členství spolku v jiných organizacích, součinnost

 

 

 

 1. HC BBSS je členem Českého svazu ledního hokeje, z.s. (dále jen „ČSLH“), veden u tohoto svazu pod registračním číslem 705 06  od roku 1991.

 

 

 

 1. HC BBSS je členem České unie sportu, z.s. (dále jen „ČUS“), veden u tohoto spolku pod identifikačním číslem CZ0724112  ze dne 22.06.1991.

 

 

 

 1. HC BBSS  je členem Českého krasobruslařského svazu, z.s. ( dále jen“ČKS“), veden u tohoto svazu pod registračním číslem 90 ze dne 28.5.2016

 

 

 

 1. HC BBSS je členem České asociace inline hokeje  (dále jen „ČAIH“)

 

 

 

 1. HC BBSS může být dále členem dalších svazů – spolků – organizací.

 

 

 

 1. Pro uplatňování společných cílů, popřípadě k uplatnění jiného společného zájmu, může HC BBSS uzavírat s jiným spolkem, institucí, firmou anebo organizací smlouvu o součinnosti nebo spolupráci, či se na činnosti organizace nebo spolku podílet jinou formou. Smlouva musí být v písemné formě, jinak je neplatná.

 

 

 

 

 

Článek 5.

 

 

 

Předmět hlavní činnosti spolku

 

 

 

 1. Účel HC BBSS   je naplňován zejména těmito hlavními činnostmi, které však nejsou podnikáním:

 

 

 

a)       provozování ledního hokeje

 

b)       provozování krasobruslení

 

c)       provozování inline hokeje

 

d)       provozování Valašské hokejové ligy

 

e)       provozování rekreačního, turistického a doplňkového sportování (fitness, strečink, gymnastika, pohybové hry)

 

f)        vedením svých členů a ostatních účastníků v tělovýchovném procesu k dodržování základních etických a mravních pravidel

 

g)       spoluprací s orgány státu a s orgány samosprávy (kraje, obcí a měst), u nichž vyhledává podporu formou, která směřuje k realizaci společných zájmů.

 

h)              správou vlastního majetku a práv

 

i)         provozem a pronájmy tělovýchovných, sportovních, rehabilitačních, vzdělávacích zařízení, ubytovacích zařízení apod.,

 

j)         provozováním sportovních, společenských, kulturních a výchovných akcí – soutěží

 

k)       organizováním a pořádáním národních a mezinárodních sportovních turnajů všech kategorií,

 

l)         organizováním a pořádáním národních a mezinárodních sportovních soustředění - kempů všech kategorií.

 

m)       pořádáním kurzů a seminářů pro hráče, rodiče, cvičitele, instruktory, pořadatele, rozhodčí, funkcionáře a trenéry,

 

n)        organizováním a pořádáním národních a mezinárodních sportovních utkání, závodů všech kategorií

 

o)       spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí

 

p)       zastupuje své členy a hráče v případě sporů

 

.

 

Článek 6.

 

 

 

Členství ve spolku

 

 

 

 1. Členem HC BBSS  může být fyzická osoba s bydlištěm na území ČR i mimo ČR nebo právnická osoba se sídlem na území ČR i mimo území ČR anebo podnikatel – fyzická osoba s místem podnikání na území ČR i mimo území ČR.

 

 

 

 1. Fyzická osoba, která není zletilá, se může stát členem hokejového klubu jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

 

 

 

 1. Každý hráč (lední hokej, in-line hokej) je registrovaným členem hokejového klubu. Členství vzniká zařazením (přihlášením) hráče do kádru konkrétního družstva (týmu).

 

 

 

 1. Každý soutěžící - závodník krasobruslení je registrovaným členem hokejového klubu.

 

 

 

 1. Každý trenér, asistent, vedoucí týmu, cvičitel, instruktor je registrovaným členem hokejového klubu.

 

 

 

 1. Na schválení přihlášky za člena hokejového klubu v bodě 1 až 5 není právní nárok.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 7.

 

 

 

Druh členství

 

 

 

 1. Registrovaný člen

 

a)    aktivní člen

 

b)    trenér, cvičitel, instruktor, asistent, rozhodčí

 

c)    neaktivní člen

 

 

 

 1. Řádný člen

 

a)   aktivní člen

 

b)   trenér, cvičitel, instruktor, asistent, rozhodčí

 

c)   neaktivní člen

 

 

 

 1. Čestný člen

 

 

 

 

 

Článek 8.

 

 

 

Vznik členství

 

 

 

 1. Členství v  HC BBSS vzniká splněním všech  níže uvedených podmínek:

 

a)  podáním písemné přihlášky za člena dle čl. 7

 

b)  zaplacením členského příspěvku ve stanovené výši Výkonným výborem

 

c)  písemným souhlasem zákonného zástupce s podáním přihlášky za nezletilého člena

 

d)  přihláška za člena nebyla odmítnuta Výkonným výborem.

 

 

 

 

 

 1. Žadatel o členství v HC BBSS, jehož přihláška byla odmítnuta Výkonným výborem, může požádat o přezkoumání zamítavého rozhodnutí dozorčí radu      

 

 

 

 1. Výkonný výbor dále může odmítnout přihlášku za člena hokejového klubu v  případech:

 

a)     žadateli zaniklo členství v hokejovém klubu z důvodů uvedených v čl. 10 a od zániku členství neuplynuly více jak 3 roky,

 

b)     proti žadateli je vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin.

 

 

 

 

 

Článek 9.

 

 

 

Práva a povinnosti člena spolku

 

 

 

 1. Registrovaný a čestný člen hokejového klubu má právo

 

a)     účastnit se valné hromady,

 

b)     požadovat a dostávat vysvětlení o záležitostech týkajících se spolku, které tvoří předmět jednání valné hromady,

 

c)     uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy

 

d)     má poradní hlas na valné hromadě

 

 

 

 1. Řádný člen klubu má práva dle čl.1 písmene a) až c) a má hlasovací právo na valné hromadě.

 

 

 

 1. Právo hlasovat na valné hromadě může být z důvodů neplnění povinností řádného člena hokejového klubu pozastaveno do doby splnění povinností. O pozastavení hlasovacího práva nebo pominutí důvodů, které vedly k pozastavení hlasovacího práva, rozhoduje Výkonný výbor. Rozhodnutí Výkonného výboru o pozastavení nebo obnovení hlasovacího práva musí být písemné a musí obsahovat stručné odůvodnění rozhodnutí. Rozhodnutí je přílohou dokumentace z valné hromady. Účastníci valné hromady jsou s pozastavením hlasovacího práva seznámeni v rámci informace o schopnosti valné hromady se usnášet.

 

 

 

 1. Člen hokejového klubu může práva uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku uplatňovat osobně, právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce člena je povinen předložit plnou moc před zahájením valné hromady nebo zasedáním Výkonného výboru. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným členem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce.

 

 

 

 1. Člen hokejového klubu je zejména povinen:

 

a)     dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,

 

b)     platit členský příspěvek ve výši a způsobem stanoveným Výkonným výborem,

 

 

 

 1. Řádný člen musí odpracovat ve prospěch hokejového klubu bezplatně stanovený počet hodin nebo poskytnout na základě předchozího písemného souhlasu Výkonného výboru věcný ekvivalent; podmínky stanoví a evidenci vede Výkonný výbor.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 10.

 

 

 

Zánik členství

 

 

 

 1. Členství v hokejovém klubu zaniká:

 

a)     vystoupením,

 

b)     smrtí,

 

c)     vyloučením,

 

d)     zrušením hokejového klubu,

 

e)     dohodou,

 

f)           v případě právnické osoby jejím vstupem do insolventního řízení nebo likvidace anebo jejím zrušením.

 

 

 

 1. Člen, jemuž členství zaniklo, jeho právní nástupci, nemají vůči hokejovému klubu nárok na jakékoliv pohledávky, popř. jiné plnění související se zaniklým členstvím.

 

 

 

 1. Pohledávky hokejového klubu vůči členovi nejsou zánikem jeho členství dotčeny a tyto se promlčují podle obecně závazných předpisů.

 

 

 

 1. Člen může z hokejového klubu vystoupit. Členství zaniká uplynutím jednoho měsíce, počítáno od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z hokejového klubu.

 

 

 

 1. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem Výkonného výboru.

 

 

 

 1. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena jestliže:

 

a)    závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami,

 

b)    byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo jiné trestné jednání nebo

 

c)    byl pravomocně postižen pro úmyslný přestupek proti hokejovému klubu, jeho majetku nebo proti jeho členovi.

 

d)    je u něho prokázán dopink, závislost na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách

 

 

 

 1. Rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství.

 

 

 

 1. Dohodne-li se hokejový klub a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. Dohodu o skončení členství uzavírá jménem hokejového klubu Výkonný výbor. Dohoda musí být písemná, přičemž jedno vyhotovení obdrží člen a jedno hokejový klub.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 11.

 

 

 

Orgány spolku

 

 

 

 1. Orgány hokejového klubu jsou:

 

 

 

 1. Valná hromada
 2. Výkonný výbor
 3. Prezident hokejového klubu
 4. Viceprezident hokejového klubu
 5. Dozorčí rada
 6. Vedoucí sportovního oddílu
 7. Disciplinární komise

 

 

 

 1. Orgány hokejového klubu mohou jednat pouze o záležitostech, které podle stanov hokejového klubu spadají do jejich působnosti.

 

 

 

 1. Orgánem hokejového klubu nebo členem orgánu uvedeného v odst.1, bodu 1.2 až 1.7 tohoto článku stanov může být jen osoba plně způsobilá k právním úkonům, starší 21-ti let.

 

 

 

 1. Vznik funkce, dobu jejího trvání a zánik výkonu funkce upravují příslušná ustanovení stanov týkající se jednotlivých orgánů.

 

 

 

 1. Zasedání orgánů hokejového klubu se svolává pozvánkou, která musí být uveřejněna. Není-li pro jednotlivé orgány spolku a případy stanoveno jinak, je pozvánka uveřejněna jejím vyvěšením na vývěsce v sídle hokejového klubu a na www stránkách hokejového klubu.

 

 

 

 

 

Článek 12.

 

 

 

Valná hromada a její působnost

 

 

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HC BBSS. Valnou hromadu tvoří přítomní řádní členové hokejového klubu s hlasem rozhodujícím

 

 

vytvořeno ZK